Vymáhání pohledávek
Poradenství dlužníkům
Detektivní služby

KONTAKTY

barra.cz, s.r.o.
IČ 48952834
Husitská 115/86
130 00 Praha 3

Poštovní adresa:
P.O.Box 3
160 12 Praha 612

tel:
603 842 987
mail: lenka@barra.cz


TOPlist

O VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

ÚVODEM:

Většina firem se někdy dostane do situace, kdy je nucena řešit, jakým způsobem bude vymáhat pohledávky od svých dlužníků. Často i noví majitelé firem řeší otázku, co s velkým balíkem i promlčených pohledávek, které vznikly za bývalého vedení.

U menších společností se obvykle stává, že majitel pověří vymáháním účetní, případně si pohledávky vymáhá sám. V lepším případě najme na vymáhání advokáta. Pro větší podnik řeší obvykle celý vymáhací proces vlastní právní oddělení. Nevýhody výše uvedených postupů jsou zřejmé. Ani pro účetní, ani pro majitele firmy není vymáhání pohledávek hlavní pracovní náplní, odvádí je od jejich práce a často není ani na patřičné odborné úrovni. Advokátní kancelář požaduje většinou zálohy na vykonanou práci a omezuje svoji činnost na soudní vymáhání. Pokud vymáhá pohledávky vlastní právní oddělení, je nutné zaměstnat více lidí s příslušným odborným vzděláním. Náklady na takovouto pracovní sílu jsou značné.

Z výše uvedeného lze dovodit, že výhodnější je řešit vymáhání pohledávek pomocí outsorcingu, tedy spoluprací se specializovanou firmou. Jak a podle jakých kritérií však takovou firmu vybrat? Nabídka na trhu je velmi široká a potenciální zákazníci těchto firem se často dopouštějí dvou základních chyb. První z nich je ta, že ze svého portfolia pohledávek vyberou několik takových, které jsou obtížně, či zcela nevymahatelné i pro renomované odborníky. Tyto pohledávky předají k vymáhání tzv. „na zkoušku" a po samozřejmém neúspěchu usoudí, že firma není kvalitní. Druhou častou chybou je výběr společnosti podle jediného kritéria, a to podle výše procentuelní odměny z vymožených částek. Je nutné si uvědomit, že kvalitní vymáhání pohledávek, ať již soudní, nebo mimosoudní, je dosti finančně náročné a pokud je požadovaná odměna podezřele nízká, je možné, že vymáhání pohledávek nemusí být na patřičné odborné úrovni.

Podle jakých kritérií tedy vhodnou firmu vybrat? Nejdůležitějším hlediskem musí být komplexnost nabízených služeb. Pohledávková firma se musí postarat o veškeré vaše pohledávky, bez ohledu na jejich stáří či výši. Už jen samotné tvrzení, že žádné promlčené pohledávky nelze vymáhat, neobstojí a je důvodem pro ukončení jednání. Přesto se s takovým tvrzením setkáte poměrně často. Předání vašich pohledávek k vymáhání musí také znamenat, že kromě občasné kontroly bude jedinou vaší starostí inkasování vymožených peněz na váš účet. Firma se tedy musí umět postarat jak o mimosoudní vymáhání, tak i o zajištění celého soudního řízení a případně následné exekuce. Požadujte, aby případné náklady exekuce u pohledávek, u kterých je exekuce zastavena pro nedostatek majetku, nesla pohledávková firma a nikoliv vy jako oprávněný. Naprosto nepřijatelné jsou platby předem za každou předanou pohledávku. Od toho je ale třeba odlišit přiměřenou paušální platbu za správu pohledávek. Například v případě, že se zvolená firma stará o veškeré vaše pohledávky, včetně konkursů a tam, kde si z účetních důvodů přejete získat pravomocná soudní rozhodnutí i u zcela nevymahatelných pohledávek. Ideální je, když jsou veškeré vymožené peníze zasílány na Váš účet a provizi platíte na základě faktury jednou za určené časové období. Vždy požadujte po firmě, která se má o Vaše pohledávky postarat, reference od jejích předchozích zákazníků.
Posledním hlediskem výběru je výše požadované provize. Jak je již konstatováno výše, příliš nízká provize může být podezřelá. Přiměřená provize, taková, která umožní kvalitní správu pohledávek, se může pohybovat v různé výši, podle složení portfolia Vašich pohledávek. Především jejich průměrné výše, stáří, dále zda se jedná o právnické, či fyzické osoby atd. Vzhledem k uplatňování úroků z prodlení a smluvních pokut se dostanete většinou i po zaplacení provize k částce, blížící se, případně i překračující, původní částku pohledávky.

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ:

Mezi veřejností je rozšířen názor, že tzv. vymahačské firmy disponují ostrými hochy v kožených bundách, často jiné národnosti, kteří používají k vymáhání peněz nevybíravé, až drastické metody. Je na této představě něco pravdy?


Zde se jedná o zcela nesprávný názor. Není pochyb o tom, že v minulosti některé „firmy" postupovaly takovým způsobem, ale jsme přesvědčeni, že podobní „vymahači" již nyní obývají vnitřek vězeňské cely. Náš právní řád poskytuje mnoho možností, jak se domoci svých práv a naše společnost tyto možnosti efektivně využívá tak, aby se žádným způsobem nedostala do rozporu se zákonem.

Jak fungují české soudy? I v tomto případě si veřejnost většinou myslí, že soudní řízení je zdlouhavé a neefektivní.

Při vymáhání pohledávek nepostupujeme pouze cestou soudní. Existují i jiné postupy, například osobní a telefonické vymáhání, vykonatelné notářské zápisy, rozhodčí řízení a podobně. Ale i v případě soudních řízení došlo v posledních letech k jeho výraznému zrychlení a dle našich poznatků i ke zvýšení profesionality soudců.

Proč vlastně tedy mají klienti preferovat naši firmu a nikoliv postupovat klasickou cestou?

Naše společnost je schopna zajistit maximální péči a minimální riziko. Tj., že jsme schopni zajistit jak kvalitní zastoupení u soudu, tak i exekuci tak, že klient nemusí platit předem žádné poplatky advokátovi, ani zálohy exekutorovi. V případě neúspěšné exekuce pro nedostatek majetku dlužníka nemusí platit ani žádné náklady exekuce, což je jinak zcela běžné. Oproti klasickému postupu provádíme i mimosoudní vymáhání. Jakékoliv provize tedy klient platí až po připsání peněz na jeho účet.

Jaká je cena za poskytované služby?

Cena za služby se může lišit podle stáří a kvality pohledávek. Obvykle se pohybuje mezi 10 až 35 procenty z vymožených částek a je splatná na základě námi vystavené faktury za dohodnuté období.

Na závěr nejdůležitější a nejpokládanější otázka: Jaká je úspěšnost vymáhání?

Úspěšnost vymáhání je velmi neurčitý pojem. Otázka je často kladena, aniž tazatel dokáže otázku blíže specifikovat. Jiná je procentuální úspěšnost z počtu pohledávek, jiná z celkové sumy, jiná z promlčených pohledávek, opět jiná z pohledávek do jednoho roku po splatnosti. Výrazně jiná úspěšnost je u pohledávek za právnickými osobami, jiná za osobami fyzickými. Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Každopádně naši klienti dostávají na svůj účet měsíčně statisíce, někdy i miliony korun. To vše z portfolií, které jsou většinou tvořeny stovkami pohledávek v řádu tisíců a desetitisíců korun. Fakt, že velká část těchto pohledávek byla již v okamžiku předání k vymáhání promlčena, mluví za vše.

Copyright © 2009 barra.cz s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Powered by Picabo WebAdmin 2008.